Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden:

Consultare Information Technology BV, hierna te noemen ‘Consultare’
Gevestigd en kantoorhoudende te Hattem.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1.1
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Consultare betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Consultare, voor de uitvoering, waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Consultare expliciet van de hand gewezen.
1.4
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.5
Consultare behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling
2.1
Alle offertes van Consultare, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Consultare verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door Consultare te verrichten wezenlijk andere prestatie. Consultare behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1
Overeenkomsten komen niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door telefonische,  schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging van Consultare.
3.2
Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 4. Prijzen
4.1
De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW; in euro’s; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.

Artikel 5. Risico
5.1
Consultare is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1
Consultare behoudt zich het recht van eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Consultare aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Consultare ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Consultare van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Consultare en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 7. Aflevering en reclames
7.1
De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd.
7.2
Indien de consument de gekochte zaken niet afneemt op het moment van bezorging (door bijvoorbeeld afwezigheid) of indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
7.3
De door Consultare opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.
7.4
Bij niet tijdige levering dient de consument Consultare schriftelijk in gebreke te stellen en Consultare een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Consultare voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
7.5
Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Consultare.
7.6
De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 8. Garantie
8.1
Met betrekking tot producten van derden is Consultare tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
8.2
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verwijderen of wijzigen van het type of serie-nummer, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Consultare liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval “virussen” worden geconstateerd, behoudt Consultare zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
8.3
Consultare is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
9.1
De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoord, te weten:
– of de juiste zaak is geleverd;
– of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen
kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen
die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
9.2
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument binnen 3 dagen na levering dit aan Consultare te melden.

Artikel 10. Betaling 
10.1 
Tenzij anders overeengekomen dient betaling onder rembours, via telefonische overboeking of vooraf plaats te hebben.
10.2
In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 8) .

Artikel 11. Incassokosten 
11.1
Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd van 15%
11.2
Indien Consultare aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 6)

Artikel 12. Toepasselijkheid
12.1
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Software
13.1
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden nier erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Consultare in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Consultare niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van de zijde van Consultare.
14.2
Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
14.3
De klant vrijwaart Consultare te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
14.4
De aansprakelijkheid van Consultare blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Consultare de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
14.5
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Consultare ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 15. Overmacht 
15.1
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.
15.2
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
15.3
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.4
Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
16.1
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Overige bepalingen
17.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
17.2
De koper van goederen van Consultare in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Consultare in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Consultare.